Monday, April 05, 2010

An Tuirc agus Canan na Cruinne

‘S ann amharasach a bha mi ‘smi deanamh mo slighe don Tuirc. Chan ann mu chultar an duthaich fhein ach mu nadur na fir. Gu ruige sin, cha robh eolas agam air Mic an Tuirc ach ann an da dhoigh. Bha mo charaid, Serhat, leis an robh mi a siubhail air bhith fuireach leam an Lunnainn fad am bliadhna ud agus se daoine gasda da rireabh a bh’ann. Thilleadh aireasan s’ann trobhn’ iomhaigh a bha am Bocsa Telebhisean a dearsadh nam shuilean am sam bith a bha sgioba ball-coise Breatannach mi-fhortunach gu leor thighinn an aird an aghaidh sgioba Turcach - agus gu h-araidh Galatasaray an Istanbul - a bha mi eolach air sluagh na duthcha. Ar-a-mach agus sabaisd agus muirt. “Failte do dh’Ifrinn” a bhiodh na brataich ag radh nuair a bhiodh luchd-taic a cuir failte air sgioba choigreach 'siad a deanamh an t-slighe bhon port-adhar a-steach dom baile.

Mu bha iad cho mi-chaoimhneal ri balaich bhoigheach am Premiership Sasannach de an seorsa naimhdeas diabhailte a dh’fhairicheadh iad dhomhsa - fear mor, reamhar le feusag agus droch haircut o na h-Eileain!
Ach, mur thachair, cha robh aca nan nadurr ach cairdeas agus gaire mar is tric air naodainn. Agus gu dearbh nach ann feumail a bha am began foghlam a th’agam mu eachdraidh ball-coise san duthaich ud. S’iomadach turas a bha deagh chomhradh agam le Tuirceach - agus iad gun facal Beurla agus mi fhein gun facal Turcais - 's sinn a deanamh a chuis le 9 facail abhainn: Graeme Souness, Glasgow, Celtic, Rangers, Galatasaray, Fenerbahce, Scotland agus cora-uair ‘Nakamura’.

Gu dearbha cha bu choir dhomh bhith air iongnadh sam bith fhairacainn mu’n cuis seo - dh’ionnsaich mi thairis air na bliadhnachan chuir mi seachad an Lunnainn gur e ball-coise, seach Beurla, am fior chanain eadar-naiseanta. Suigh sios aig boird le cuid bho duthchanan cho sgaipte ri Paraguay, Canada, Iapan, an Eiphit, na Frainge, an Eadailt agus Kenya agus gun teagamh cho luath sa tha sibh air faighneachd agus freagairt “De an t-ainm a thoirt?” agus “Co as a tha sibh?” tionndaidhidh an comhradh gu ball-coise. “Co bhios tu leanntainn?” “Seadh, nach truagh mar a thachair ri metatarsal Beckham?” “Bheil sibh am beachd gun dean sgioba sam bith a chuis air Barcelona am bliadhna?” agus mar sin air adhart.

Ged nach biodh moran cliu aig cluchaidear na bhaile fhein an duthaich bheag gun ainm faodar bhith cinnteach, mu theid e a chluich thall-thairis, gun tig an t-am nuair a bhios deagh chairdeas steidhichte air ainm nuair choinneachas fear san rioghachd aige fhein ri fear bhon duthaich gu na ghluais e.

Labels: , , , , , , , ,

Friday, May 01, 2009

Gurkhas

An deidh miosan far nach fhaca sinn luchd Westminster anns na naidheachdan airson adhbhar sam bith nach robh ceangailte ri mi-onair, truailleachd no cuis-naire air choirigein tha cuid - 267 dhiubh co-dhiu - air sealltainn dhuinn gu bheil amanan ann far a bheil ceartas nas cudthromach dhaibh na ordughan sam bith a thig bhon Priomh-mhinistear agus na gillean-cuip (na "whips") aig a bheil coir na buill-parlamaid a riaghladh gus deanamh cinnteach nach teid iad an aghaidh am partaidh.

Tha mar a bhios an Rioghachd Aonaichte a deiligeadh le na Gurkhas, na sar-shaighdearan a bhios sinn a tarraing a treubhan Nepal, air a bhith na chuis-naire airson uine. Tha iomairt air a bhith dol airson cothrom a thoirt dhaibh fuireach ann am Breatainn fad bliadhnachan ach san anns an greiseag bheag a chaidh a tha e air tighinn gu aire a mhor t-sluaigh agus iad a faighinn taic bho leithid Joanna Lumley agus iomadach neach eile. Bha dochas ann gun deanadh Gordon Brown agus am Partaidh Laborach an rud ciallach - tha fhios gur ann ainneamh a thachaireas sin! - agus na riaghailtean atharrachadh agus leigeal le na gaisgich a chuir seachad iomadach bliadhna a sabaist airson Breatainn cumail oir le'm beatha anns an rioghachd seo fhein. Ach an aite sin se chuir iad air adhart an de ach poilisidh ur a dheanadh cinnteach nach fhaigheadh ach gle bheag - mu 4,600 a reir an riaghaltas ach direach 100 am beachd a h-uile duine eile - den 36,000 Ghurkha a bha nan saighdearan san Arm Breatannach ro 1997.Am miosg na breugan aig Brown air an cuspair seo nochd aon pios dhan fhirinn - gu bheil e gu h-araidh an aghaidh na Gurkhas agus na teaghlaich aca a leigeal a steach don duthaich air fad seach nach eil e airson an airgead a dh'fheumadh e a thoirt dhaibh a chosg oir. Seo an duine a cheith barrachd de dh'airgead an t-sluagh fhads a bha na seannsalair, agus a nis na phriomh-mhinistear, na duine sam bith eile ann an eachdraidh an duthaich. Seo againn an duine a tha deonach tax amaideach a chuir air doigh a ni cinnteach gum bith nas lugha de dh'airgead a tighinn a steach direach gus an urrainn dha beagan "class warfare" a thoiseachadh le na Tories:

Chancellor defends 50p Tax

Seo againn an riaghaltas a tha air cothrom a thoirt do na ceudan de mhilltean, mu nach eil milleanan, de choigrich a thighinn a dh'fhuireach san rioghachd gun diofar an robh grainn aca air an duthaich. Ceithidh iad airgead gus feuchainn ri laimh an uachdar fhaighinn ann an co-fharpais phoileataigs. Fosglaidh iad na borders ris a h-uile seors neach. Ni iad na rudan seo ach nuair a thig e gu aite thoirt do dhaoine treun a tha air pairt a ghabhail anns a h-uile cogadh anns an robh Breatainn an sas airson coir is 200 bliadhna cha d'thoir iad cail dhaibh ach breugan agus dimheas.

Mar sin faodaidh sinn bhith taingeil gu bheil iomadach neach a miosg na backbenchers aig Brown fhein a tha smaoineachadh gu bheil an cuis a cheart cho suarach sa tha leithid Nick Clegg, Daibhidh Cameron agus Joanna Lumley. Chaidh am poilisidh a chuir gu bhot an diugh agus chaidh a mhor chuid de luchd na Commons an aghaidh an riaghaltas.

Reaction to Government defeat:Clegg, Lumley, Cameron


Chan ann tric a nochdas adhbhar-iomairt a dh'fhagas duine bhon a h-uile partaidh aonaichte nam beachdan ach 's e seo aon dhiubh.

Labels: , , , , , , ,

Thursday, April 27, 2006

Uill, tha fios againn a-nis gum bith an 'dream final' ann an Cupa na Roinn Eorpa am bliadhn' is. Chaidh Barca tre a raoir an aghaidh AC Milan agus chunnaic sinn Arsenal a fhaighean tre ( gu fortunach oir chluich iad sgriosail ) an aghaidh Villareal - an geam aig an robh coir agam a bhith. 'S toil leam Barca ach tha mi an dochas gun dean Arsenal a chuis mar an sgioba Breatannach ach tha aon phairt den sgioba aca a nas lag na a choir - an defence. Bha mi aig an geam mor ann an Lunnainn a Tuath air disathairne eadar Tottenham agus Arsenal agus ghabh mi beag iongnadh gun robh Arsenal air a' dhol cho fada a cluich anns an Roinn Eorpa ( mu 9 geam a-nis) gun leigeal taghal sam bith seachad. Chan eil aca ach aon dionadair math - Kolo Toure - agus a choir aca robh og, no as aonais cus comas anns an geam. Mu chailleas iad air an 17 den Ceitean chan ann is coireach nach do cluich Henry no Bergkamp no Reyes no Fabregas gu ire ard ach nach b'urrainn do chluicheadaran mar Senderos/Clichy deanamh a chuis air Ronaldinho agus na cluicheadaran miorbhailleach eile a th'aig na Catalanaich - gu dearbh dh'fhaodadh Bobby Moore, Billy McNeil, Dave MacKay agus Baresi a bhith agad mar defence agus cheairt is docha nach seasadh iad an ard ri Ronaldinho, Larsson, Deco, E'to, Messi etc a mhain air na oganaich a tha cluich an sin dha Arsenal. Tha on rud cinnteach mu'n geam ri thighean ge-ta ; bith e cho math ri geam 'sam bith a chunnaic sinn a riabh.

Wednesday, April 19, 2006

Abair 'ups and downs' ann an latha

Uill, fhuair mi naidheachd mhath agus naidheachd dhona and diugh. An toiseach - chaidh faighneachd dhomh an robh mi airson a dhol dhan an Spainn an ath sheachdainn a choimhead an dara geam anns an semi-final aig Arsenal 'san Cupa Eorpach ; Miorbhaileach! Gu dearbh dheidhinn ann thuirt mi. Airson uair a thide no dha bha mi gle thoilichte, mar a bhiodh sibh a smaoineachadh, ach an uairsin 'sann a chuimhnich mi gun robh am passport agam air criochnachadh 'o chionn coir air mios...chan urrainn dhomh smaoineachadh air radh sam bith a bharrachd air "kick in the balls" airson mar a bha seo a faireachdainn. Dh'fhonaig mi Oifis a Phassport a dh'fhaicinn am b'urrainn dhomh cail a dheanamh mu dheidhinn agus thuirt iad gum b'urrainn dhomh a dhol a steach dhan fhaicinn air Diluain - an dearbh latha a bhithinn a sgeith gu Villareal. 'Sdocha gum faigh mi am passport agam ann an tide ach chan eil e a coimhead robh choltach. Ach, c'est la vie mar a chanas feadhainn - de th'anns an Champions League nuair a tha thu air West Side fhaicinn a cluich anns an Jock Stein Cup?

Monday, April 17, 2006

Ho-bhobh - Seo a' chiad post agam.